Monday, 14 November 2011

TO SEE MARATHI WORD IN GOOGLE CHROME,FIREFOX,OPERA ,ALL BROWSER(KIRAN FONT DOWNLOAD)

| |

DOWNLOAD MARATHI FONTkiran.ttf Quick Download Kiran.ttf   
Thanks to Mr.Kiran Bhave for Marathi Fonts www.KiranFont.com
Click and See the instructions Aapalyaa saMgaNakxakxDo marazI fxa^nT {palabQa Aaho!
AapaNaaMsa marazI fxa^nT Da{]naÊaoD kxrNËacaI AavaSyakxtaa naahI. 

marazI maaNasaacao paihlao paa{la [qalyaa marazImaataIvar {maTlao Agaid tyaa XaNaapaasaUna
yaa maataIcaa drvaLNaara saugaMQa idvasao idvasa vaaZtaca Aaho !
SatakxaMcyaa palaIkxDo SabdaMcyaa isamaapaar tak-x Anaumaanaacyaa caakxaorI baahor gaiNataa paasaUna dUr ikxtaI tarI yaaojaNao AMtar paar kxr}na ih maataI va ih saMskRxtaI ekx ijavaNaacao inatya nautana rsaayaNa Gao{na {BaI Aaho ! jagaatalyaa pairvata-naaSaI maoL GaalaUna yaa saMskRxtaInao AapalaI naaL svataM~apaNao jaaopaasalaI Aaho ! jagaatalyaa SabdaMcyaa Saas~aaMcyaa BaaYaaMcyaa {Vanaata Anaokx fuxlao AalaI bahrlaI AaiNa gaolaI maa~a marazI BaaYaocao ho pauYpa sadabahar raihlao yaacaI maKamala yaacaa TvaTvaItapaNaa va yaacaa saugaMQa sava-~a drvaLta Aaho yaa pauYpaacyaa paakxLËata marazI manaacao pa`itaibaMba paahtaaMnaa taoqaIla saaihtyaacaa ha AnaaoKaa saMgama idsaUna yao[-la.
If you have any problem while reading the above Matter in Marathi. You are required to download the marathi font first to read it properly. This site is created using dynamic font ( supports only internet explorer internet explorer browser ) If you are using Netscape Navigator,Mozilla Firefox or any other brwoser then you have to follow the steps given below. For the Windows XP/95/98/NT/2000/ME users.
  • Download the zip file font.zip font.zip .
  • Extract the the zip file to c:/windows/fonts
  • Refreash the webpage (F5) .
  • Download the kiran.ttf kiran.ttf directly on a sutaible location for ex.Desktop.
  • Open c:/windows/fonts directory.
  • Go to File >> install new font >>choose the location where you Downloded the file Kiran.ttf.
  • Click on ok button.
  • Refresh the Webpage.

0 comments:

Post a Comment

Google+ Followers